ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច

Microinsurance Company

ការជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរអត្តសញ្ញាណយីហោថ្មី (LOGO) របស់ក្រុមហ៊ុនមាតារ៉ាប់រង ភីអិលស៊ី

ក្រុមហ៊ុនមាតារ៉ាប់រង ភីអិលស៊ី សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការទុកចិត្ត និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជននាពេលកន្លងមក ។ ការគាំទ្រ និងភាពជាដៃគូរបស់លោកអ្នក គឺជាកម្លាំងសំខាន់ដែលបានជួយដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំអោយរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេល ១២ ឆ្នាំកន្លងមក (2007-2019) ។ នៅដើមឆ្នាំ...

7NG buys 5 years life insurance for its customers

7NG Cambodia has entered into a Memorandum of Understanding (MOU) with MEADA Rabrong Plc. To provide life insurance 5 years to customers who subscribe to the 7NG project. Khem Sary, director of theMEADA Rabrong Plc., said in a memorandum of understanding that the...