ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច

Microinsurance Company

ធានារ៉ាប់រងលើប្រាក់កម្ចី

ធានារ៉ាប់រងលើប្រាក់កម្ចី គឺជាការធានាទៅលើអាយុជីវិតនៃអតិថិជនខ្ចីប្រាក់ ដែលទាក់ទងនឹងទំហំទឹកប្រាក់កម្ចីជាក់លាក់មួយ ឬ ប្រតិបត្តិការឥណទានផ្សេងទៀត…

ធានារ៉ាប់រងលើអាយុជីវិតបឋម

ក្នុងករណីទទួលមរណភាពរបស់បុគ្គលដែលបានធានា ធានារ៉ាប់រងលើអាយុជីវិតផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ដល់អ្នកទទួលផល។ ចំនួនទឹកប្រាក់នៃអត្ថប្រយោជន៍អាច…

About Us

មាតារ៉ាប់រងបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការជាទម្រង់កម្មវិធីធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច ដែលជារបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សាមិកក្នុងឆ្នាំ ២០០៧។ មាតារ៉ាប់រង បានផ្ដល់ជូននូវតម្លៃសមរម្យសំរាប់អតិថិជនរបស់ សាមិក។ មាតា មានន័យថា វិធានការអភិវឌ្ឍសេដ្ខកិច្ចសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។ មាតា ប្រែថា ម្ដាយក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយ និងការពារដល់គ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តាមរយះការមិនបានរំពឹងទុក្ខនូវលទ្ធផលនាពេលបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារឬពិការភាព ដើម្បីអោយមានជំនាញវិជ្ជាជីវះក្នុងកម្មវិធីនេះ មាតាបានសហការជាមួយ…..

Meada Rabrong Videos Kh

Meada Rabrong Videos Kh

What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book....

ក្រុមហ៊ុន7NGទិញធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរយៈពេល៥ឆ្នាំជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួន

ក្រុមហ៊ុន7NGទិញធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរយៈពេល៥ឆ្នាំជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួន

ក្រុមហ៊ុន7NG ខេមបូឌា បានចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា (MoU) ជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមាតាភីអិលស៊ី ដើម្បីផ្តល់ការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដល់អតិថិជន ដែលបានមកជាវគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន7NG។ លោក ខែម សារី នាយកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមាតាភីអិលស៊ី បានថ្លែងក្នុងពិធីចុះMoU ថា...

ដៃគូសហការ