ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច

Microinsurance Company

Management Team

KHEM Sary

Director

Gerardo H. Batarlo

TECHNICAL Assistant

Aristopher F. Punzalan

TECHNICAL Assistant

Oliver M. Reyes

TECHNICAL Assistant

SRENG Cheu

MIS Officer

SOY Sorphea

Finance Officer Trainee